ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

സെജിയാങ് ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ജിയാക്സിംഗ്
ചേർക്കുക: 1, കെട്ടിടം 2, 379 സിയു റോഡ്, നാൻ‌ഹു ജില്ല, ജിയാക്സിംഗ് സിറ്റി, സെജിയാങ് പ്രവിശ്യ, ചൈന.
ഫോൺ: + 86-0573-82866660
ഫാക്സ്: + 86-0573-82866663
ഇ-മെയിൽ:info@shaweidigital.com
chrisy@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ഹാം‌ഗ് ou
ചേർക്കുക: നമ്പർ 28 ടോങ്‌സി റോഡ്, ഡിംഗ് ക്വാവോ ട Town ൺ, ജിയാൻ‌കിയാവോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഹാം‌ഷ ou, സെജിയാങ്
ഫോൺ: + 86-0571-86495191
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ഷാങ്ഹായ്
ചേർക്കുക: 4, 98 ലെയ്ൻ 100 ലെയ്ൻ ഒമ്പത്, സോങ്ജിയാങ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഷാങ്ഹായ്
ഫോൺ: + 86-13916004960
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ഗ്വാങ്‌ഷോ
ചേർക്കുക: നമ്പർ 28, സിൻ‌വെയ് സ്ട്രീറ്റ്, ദയാൻ ഗ്രാമം, സിന്ദു ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്ക്, ബയൂൺ ജില്ല, ഗ്വാങ്‌ഷ ou, ഗുവാങ്‌ഡോംഗ്
ഫോൺ: + 86-020-22354213
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ഷിജിയാവുവാങ്
ചേർക്കുക: ഗാവോ ലുവിന് കിഴക്ക് 500 മീറ്റർ റോഡ്, ഹെബി പ്രവിശ്യയിലെ ഷിജിയാവുവാങ് സിറ്റിയുടെ തെക്ക് ഫാങ് എസി റോഡ്
ഫോൺ: + 86-0311-85857623
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ഫുഷോ
ചേർക്കുക: ഒന്നാം നില, നമ്പർ രണ്ട്, നമ്പർ 65 യാങ് ക്വി റോഡ്, ഫുവാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, കാങ്‌ഷാൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഫുജ ou, ഫുജിയാൻ
ഫോൺ: + 86-0591-87801986
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (തായ്വാൻ
ചേർക്കുക: നമ്പർ 70 വെയർഹ house സ്, ക്വിയാൻലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ഷുവാങ്‌ട സൗത്ത് റോഡ്, ചാങ്‌ഫെങ് ഈസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, സിയോഡിയൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, തായ്‌വാൻ സിറ്റി, ഷാങ്‌സി പ്രവിശ്യ
ഫോൺ: + 86-0351-8379665
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ക്വാൻ‌ഷ ou
ചേർക്കുക: 185 മിയോളിംഗ് റോഡ്, ഫെങ്‌സെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ക്വാൻ‌ഷ ou സിറ്റി, ഫുജിയൻ പ്രവിശ്യ (മെട്രോയ്ക്ക് പിന്നിൽ)
ഫോൺ: + 86-0595-22555336
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ho സോങ്‌സാൻ
ചേർക്കുക: നമ്പർ 10 സോങ്‌ഷാൻ റോഡ്, വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, സോങ്‌ഷാൻ സിറ്റി, ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് പ്രവിശ്യ (ജല തണുത്ത സംഭരണത്തിൽ)
ഫോൺ: + 86-0760-88801596
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഷാവേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് (ജിനാൻ
ചേർക്കുക: നമ്പർ 371, ഡോങ്‌കുൻ, ലുക ou, ടിയാൻ‌കിയാവോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ജിനാൻ സിറ്റി, ഷാൻ‌ഡോംഗ് പ്രവിശ്യ
ഫോൺ: + 86-13864141938
ഇ-മെയിൽ: info@shaweidigital.com

ഞങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക